Ασύρματη σύνδεση μεταξύ κτιρίων Διοίκησης-Εργαστηρίων #1
Δευτερεύουσα σύνδεση μεταξύ κτιρίων Διοίκησης-Εργαστηρίων)